Media Arts and Design Degree Show 2020

อิรัชชัยมาเสะ (irashaimase) media arts and design degree show 2020

งานศิลปนิพนธ์ภายใต้ธีม “อิรัชชัยมาเสะ” เป็นการกล่าวต้อนรับในที่นี้ เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งจะกล่าวถึงในบริบทของงานนิทรรศการ ที่เป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย เข้ามาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่อสังคมหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้พื้นที่ของงานแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ซึ่งเปิดรับให้ทุก ๆ คนเข้าร่วมตามชื่อของงาน

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 เมษายน 2563

คำนิยม

ความเป็นไปได้ของแอนิเมชันในยุคปัจจุบัน ความเป็น “ลูกผสม” (hybrid) คือ ความแปลกใหม่ และความเป็นไปได้ของแอนิเมชันในยุคปัจจุบัน การรวมทั้งเทคนิคเขียนด้วยมือแบบดั้งเดิม เทคนิคการถ่ายภาพ การวางโครงเรื่องแบบภาพยนตร์ และการสร้างภาพแบบสมจริงเข้าด้วยกันคือศักยภาพที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานแบบใหม่ ความพิเศษของคอมพิวเตอร์คือความสามารถที่จะผสมผสาน “วัตถุดิบ” หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างให้เป็นผลงานแบบลูกผสม แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากจะมีแอนิเมชันในลักษณะใดที่สามารถไปถึงจุดที่ใกล้เคียงกับความคาดหวังในการ “สร้างความเป็นไปได้แบบใหม่” ได้แอนิเมชันในรูปแบบนั้นคงจะต้องใช้เทคนิคลูกผสมรวมหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน

อ.กรกฏ ใจรักษ์

“ศิลปะเสมือนจริง” เป็นนิยามที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด เมื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งยุคมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ซึ่งเทคโนโลยีเสมือนจริงได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งโครงสร้างหลัก ระบบเครือข่าย อุตสาหกรรม การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งมีการนำไปปรับใช้ร่วมกับความรู้ในสาขาและแขนงต่าง ๆ ควบคู่ไปกับบริบททางสังคม ณ เวลานั้น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้รูปแบบใหม่ขึ้นทำให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นภายใต้คุณสมบัติของความเสมือนจริงที่สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์ทั้ง สภาพความการดื่มด่ำ (Immersion) ด้วยมีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างระบบ ผ่านจินตนาการ (Imagination) ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของเทคโนโยลีที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งการเรียนรู้ในอนาคต”

อ. วีรพันธ์ จันทร์หอม

Spectacle มาจากรากศัพท์ภาษาละติน “Spectare” หมายถึง มองดู (to view) คอยเฝ้าดู (to watch) มองเห็น (to look) คำว่า spectacle ในบางครั้งถูกใช้หมายถึงเลนส์ขยายทางสายตา (a pair of spectacles/glasses) หรืออุปกรณ์ช่วยการมองเห็น ในทำนองนี้ spectacle ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง (mediation) ที่เชื่อมโยงโลกของวัตถุหรือปรากฏการณ์กับการทำงานของสายตา ซึ่ง spectacle ในฐานะเหตุการณ์ (event) ก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของการเป็นสื่อเชื่อมโยงสายตากับความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ของผู้ชมเข้าด้วยกัน สังคมสมัยใหม่ spectacle มิได้เพียงทำหน้าที่สร้างสิ่งลวงตาหรือนำเสนอสภาวะนามธรรมใดๆ ผ่านภาพหรือโลกเชิงวัตถุ แต่ spectacle คือ โลกทัศน์ (Worldview) ที่เป็นตัวกำหนดโลกเชิงวัตถุ และโลกของสินค้าทั้งหมด (The fetishing of materiality and commodity) ซึ่งผู้ชมและผู้บริโภคถูกทำให้เป็นคนคนเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับจินตภาพสินค้าที่จัดแสดงในมโหรสพนี้ ทำให้เกิดโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ซึ่งในที่สุดตัวสินค้าเองกลับมาอำนาจเหนือชีวิตโดยทั้งมวล

อ. ทัศนัย เศรษฐเสรี

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการผลิตซ้ำเสียง (sound-reproduction technology) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียงอื่นๆ ที่ตามมา ทั้งในฐานะกระบวนการทางความคิด (concept) และอุปกรณ์ (tool) นั้น นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้และ ความเข้าใจของเราที่มีต่อภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยาของเสียงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวเทคโนโลยีฯ นั้น ไม่เพียงแต่สามารถที่จะทำการเปิดเผย (reveal) ให้เราได้พบกับโลกของเสียงอีกหลากหลายมิติที่ถูกซ่อนอยู่มาโดยตลอด แต่ยังทำให้เราสามารถที่จะควบคุมเสียงให้ดำรงอยู่พ้นข้อจำกัดทางด้านกายภาพ พื้นที่ และเวลา เพื่อที่จะนำมาบอกเล่าเรื่องราว สร้างความหมาย การรับรู้ และความเป็นไปได้ของประสบการณ์ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสื่อและบริบททางความคิดอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

อ. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

the meaning of life in the context of collective suffering

Priori reality : the meaning of life >>> man and inner mind value >>> man and nature >>> man and primitive fetishism >>> Traditional login of Buddhism. >>> the emptiness, equilibrium etc. >>> Life is suffering and nothingness >>> the meaning of life is to discovery the priori reality >>> western traditional logic >>> man as part of the ONE >>> then modern philosophy is humanism concept, etc.

อ. อุทิศ อติมานะ

“สารคดีเป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ ความหมายของสารคดีนั้นย่อมมีนัยยะที่แตกต่างกันออกไปภายใต้คำนิยามของผู้นิยาม ระหว่างคนทำและคนดู ดังนั้นสารคดีที่ดีหนึ่งเรื่องอาจเป็นได้ทั้งการนำเสนอสิ่งที่ตรงกับความคาดหมายและสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนดู ในขณะเดียวกัน การนิยามความหมายของสารคดีกลับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกใช้ในการตีกรอบและกำหนดภาพจำให้กับตัวของสารคดี ท้ายที่สุดการตั้งคำถามต่อความหมายของสารคดีที่ดีอาจนำไปสู่การยึดติดกับความคาดหวังที่ผู้คนมีต่อตัวสารคดีเอง”

(อ้างอิงจาก การสร้างภาพยนตร์สารคดี https://www.youtube.com/watch?v=ZzHL342kEqY)

อ. สาวิตร ประเสริฐพันธุ์

© Copyright 2020 Media Arts & Design. All Rights Reserved.